Page 8 - Llibret dels ODS de Cassà de la Selva
P. 8

Desenvolupar actuacions que permetin reduir la
       Planeta                                         quantitat de residus orgànics procedents del
                                                   malbaratament alimentari.


       Cinc objectius de l’Agenda 2030 posen la mirada en el

       Planeta, per abordar el canvi climàtic i vetllar per la
       qualitat de l’aigua i els ecosistemes terrestres i marins.               Eliminació progressiva del plàstic i utilització de

       A més, també aborda com les empreses han de produir                   materials reciclables i no contaminants.
       de manera sostenible i com cal fer una compra

       compromesa.                                                   Endegament de la riera seca al pas pel polígon
                                                   Industrial per tal d’evitar que es descalcin
                                                   tanques i edificacions industrials.
    A continuació es mostren algunes de les accions que l'ajuntament de

    Cassà de la Selva està duent a terme en la dimensió de Planeta


    Bonificacions fiscals per l’ús de la deixalleria, auto-compostatge, per
    vehicles menys contaminants i per posar sistemes de producció                 Condicions d’execució ambientals en els contractes
    d’energia renovable.                                     de serveis i en les compres municipals.

                                                   Accions per conscienciar a la ciutadania sobre la
    Nou sistema de recollida d’oli domèstic per evitar que es llenci a              rellevància del respecte al medi ambient i a
    l’aigüera, amb la conseqüent contaminació de les aigües residuals.              l’espai públic.       P L A N E T A
                                                                             0 8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13