Page 4 - Llibret dels ODS de Cassà de la Selva
P. 4

Objectius de Desenvolupament Sostenible


            A G E N D A  2 0 3 0


           L’Agenda 2030 és el full de la ruta que necessita
           la humanitat per aconseguir arribar a un model

           de desenvolupament sostenible que tingui en
           compte les Persones, el Planeta i la Prosperitat.

           A més, també proposa la Pau i els Partenariats o
           aliances: cinc paraules que comencen per P i que
           són les cinc grans dimensions que conté.           Nacions Unides la va aprovar l’any 2015 i es basa en 17 Objectius de Desenvolupament
           Sostenible que hem d’assolir abans del 2030. Però els reptes són tan enormes i

           complexos que sols podrem aconseguir-ho si tothom s’hi suma: governs, empreses,
           món educatiu, societat civil, ciutadania...


           Cadascú ha d’assumir la seva part de responsabilitat i mirar quina contribució rellevant

           hi pot fer. En aquest document hi presentem exemples d’algunes de les accions que
           l’Ajuntament de Cassà de la Selva està portant a terme en els diferents ODS.           Hem volgut complementar-lo amb un seguit de propostes que les empreses i la

           ciutadania poden portar a terme en cada ODS, com una manera d’invitar tothom a ser
           part d’aquest repte i trobar espais per a la complicitat i la col·laboració, mostrant que

           també des del municipi i des de la vida quotidiana podem generar efectes positius per a
           la humanitat.
       Q U È   S Ó N   E L S   O B J E C T I U S   D E   D E S E N V O L U P A M E N T   S O S T E N I B L E ?
                                                                             0 4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9