Page 2 - Llibret dels ODS de Cassà de la Selva
P. 2

Índex
      Què són els Objectius de Desenvolupament
      Sostenible (ODS)?

        Les cinc dimensions dels ODS


      Algunes accions municipals alineades amb els

      ODS
        Persones
                                                               L L E N G U A T G E  I N C L U S I U
        Prosperitat                                                  Apliquem criteris de llenguatge de
        Planeta                                                    gènere fent un ús no sexista de la
                                                               llengua com una manera més de lluitar
        Pau                                                      contra totes les classes de
        Partenariats                                                 discriminació i desigualtat per raons de
                                                               gènere, origen ètnic, creences o edat.
                                                               L E C T U R A  F À C I L
      Propostes que es poden portar a terme per                                     Seguim criteris de Lectura Fàcil per
                                                               garantir l’accés de totes les persones als
      contribuir als ODS                                                 textos. En especial a les persones amb
        Empreses i organitzacions                                           dificultats lectores transitòries (migració,
                                                               incorporació tardana a la lectura,
        Ciutadania                                                  escolarització deficient...) o permanents
                                                               (trastorns de l’aprenentatge, diversitat
                                                               funcional, senilitat...).
                                                                 Textos i disseny:
                                                                 Vector5 | excel·lència i sostenibilitat SCCL
                                                                 Gener 2022

       C A S S À   A M B   E L S   O D S
                                                                             0 2
   1   2   3   4   5   6   7