Page 6 - Guia de bonificacions municipals 2023 de Cassà de la Selva
P. 6

CALENDARI DE PAGAMENTS 2023    Els rebuts amb una quota tributària  TAXCLAV · Taxa Clavagueram
    igual o superior a 90 € es fraccionaran
    en tres pagaments. La primera fracció  Rebuts domiciliats
    correspondrà al 40% de la quota, i els  1r fraccionament:   15/04
    altres dos pagaments al 30%.
                        2n fraccionament:  15/07
                        3r fraccionament:   01/10
    El fraccionament s’aplica en les
    condicions establertes en l’ordenança  Rebuts no domiciliats
    fiscal del tribut o general de gestió de  El periode de pagament per a rebuts no
    l’Ajuntament o, en defecte, l’ordenança  domiciliats es del 15/03 al 15/05
    general de gestió, inspecció i recaptació
    de XALOC.
    IVTM · Impost Vehicles de Tracció   TAXESC · Taxa Recollida d’Escombraries

    Rebuts domiciliats           Rebuts domiciliats
    1r fraccionament:   15/04      1r fraccionament:   15/04
    2n fraccionament:  15/07       2n fraccionament:  15/07
    3r fraccionament:   01/10      3r fraccionament:   01/10

    Rebuts no domiciliats         Rebuts no domiciliats
    El periode de pagament per a rebuts no  El periode de pagament per a rebuts no
    domiciliats es del 15/03 al 15/05   domiciliats es del 15/03 al 15/05


    TAXCEM · Taxa Cementiri Municipal   GUALS · Taxa de Guals

    Rebuts domiciliats           Rebuts domiciliats
    Pagament:   15/04          1r fraccionament:   15/05
                        2n fraccionament:  15/07
    Rebuts no domiciliats         3r fraccionament:   01/10
    El periode de pagament per a rebuts no
    domiciliats es del 15/03 al 15/05   Rebuts no domiciliats
                        El periode de pagament per a rebuts no
                        domiciliats es del 15/04 al 15/06
   1   2   3   4   5   6   7   8