Page 2 - Guia de bonificacions municipals 2023 de Cassà de la Selva
P. 2

PER A JOVES

    Bonificació del 2 % de l’IBI     Bonificació 50% de l’ICIO
    Per als que tinguin domiciliat el rebut i  Per a joves de 35 anys o menys que
    el vulguin fer efectiu el primer dia del  rehabilitin, reformin o facin una nova
    període de cobrament. Qui ja ho tingui  construcció d’un habitatge de la seva
    concedit, no cal tornar-ho a sol·licitar.  propietat i que sigui el seu habitatge
    S’ha de sol·licitar abans del 31 de març a  habitual.
    Xaloc
    PER A JUBILATS, FAMÍLIES NOMBROSES
    I MONOPARENTALS


    Bonificació del 30% de l’IBI     Bonificació d’un 25% de la taxa
    De l’habitatge habitual de les famílies  d’escombraries
    nombroses sempre i quan el nivell   Per a titulars del carnet de família
    d’ingressos totals de la unitat de  nombrosa i monoparentals amb
    convivència no superi 5,5 vegades   ingressos de la unitat de convivència
    l’IPREM.               que no superin 5,5 vegades l’IPREM
                       anual i 2,75 vegades respectivament
    Cal tramitar-lo anualment
                       i que acreditin haver utilitzat la
                       deixalleria un mínim de 8 vegades l’any.
    Bonificació del 2 % de l’IBI
    Per als que tinguin domiciliat el rebut i  Sol·licitar abans de l’1 de març a Xaloc
    el vulguin fer efectiu el primer dia del
    període de cobrament. Qui ja ho tingui  Bonificació d’un 25% de la taxa de
    concedit, no cal tornar-ho a sol·licitar.  clavegueram
                       Per als titulars del carnet de família
    S’ha de sol·licitar abans del 31 de març.
                       nombrosa i monoparentals amb
                       ingressos de la unitat de convivència
    Bonificació d’un 32% de la taxa    que no superin 5,5 vegades l’IPREM
    d’escombraries i clavegueram     anual i 2,75 vegades respectivament.
    Per a persones de 65 anys o més amb
    ingressos que no superin 1,3 vegades  Sol·licitar abans de l’1 de març a Xaloc
    l’IPREM anual (cas d’un empadronat) o
    2,6 vegades (cas de dos empadronats).
    Sol·licitar abans de l’1 de març a Xaloc
   1   2   3   4   5   6   7