Page 4 - Guia de bonificacions municipals 2023 de Cassà de la Selva
P. 4

PER ALS PROPIETARIS D’HABITATGES

    Bonificació del 2 % de l’IBI     situats en sòl no urbanitzable amb
    Per a les que tinguin domiciliat el rebut  antiguitat superior a 80 anys.
    i el vulguin fer efectiu el primer dia del  Veure condicions
    període de cobrament. Qui ja ho tingui
    concedit, no cal tornar-ho a sol·licitar.
                       Bonificació 50% de l’ICIO
    S’ha de sol·licitar abans del 31 de març Per a obres destinades a l’eliminació de
                       barreres arquitectòniques o afavorir
    Bonificació del 30 % de l’IBI *    les condicions d’accés i habitabilitat
    Per als propietaris/es que cedeixin els  de persones que acreditin un grau de
    habitatges a la borsa de lloguer social  discapacitat.
    sempre que es signi un contracte de  Cal sol·licitar-la a l’Ajuntament
    lloguer amb finalitats socials.

                       Tarifes reduïdes en el subministrament de
    Bonificació 95% de l’ICIO
    Per a obres de rehabilitació de façanes  l’aigua segons els ingressos de la unitat
    en estat de deteriorament.      familiar.
                       Sol·licitar-ho abans de l’1 de març.
    Bonificació 95% de l’ICIO       En cas de concórrer les circumstàncies per
    Per a obres de rehabilitació dels   a rebre més d’una bonificació de l’IBI en
    habitatges dels conjunts urbanístics  un mateix any, només es podrà optar per
    clau B del POUM (Cases barates i altres  gaudir de la de major quantia.
    grups dels C. Machado-Folch i Torres,
    Sta. Eulàlia, Dr. Trueta, St. Antón, etc).

    Bonificació 95% de l’ICIO       * Cal sol·licitar-ho a Xaloc
    Per a obres de rehabilitació dels masos
   1   2   3   4   5   6   7   8