Page 3 - Guia de bonificacions municipals 2023 de Cassà de la Selva
P. 3

GUIA DE BONIFICACIONS
                                  MUNICIPALS 2023    PER ÚS D’ENERGIES RENOVABLES


    Bonificació 50% de l’IBI *      Bonificació 50% de l’ICIO *
    Per als propietaris que realitzin obres  Per aquelles que incorporin sistemes
    d’instal·lació de captadors tèrmics solars  per a l’aprofitament tèrmic o elèctric
    i/o energia solar fotovoltaica.    de l’energia solar en els edificis no
    * (3 primers anys)          obligats per la normativa en el moment
                       de la seva construcció. La bonificació
    Bonificació 10% de l’IBI *      s’aplicarà a la quota resultat d’aplicar, si
    Per als propietaris que composin les  escau, les bonificacions de l’art. 5.1 de la
    comunitats de propietaris que realitzin  pròpia ordenança.
    obres d’instal·lació d’energia solar
    fotovoltaica d’autoconsum pels serveis  Bonificació 75% de l’IVTM per vehicles
    comuns.                considerats 100% elèctrics*
    * (3 primers anys)
                       Bonificació 50% de l’IVTM per vehicles
                       que disposin de motor híbrid*
                        o utilitzin exclusivament biogàs, gas
                       natural comprimit, gas liquat, metà,
                       metanol o hidrogen.
    PER A EMPRESARIS

    Bonificació 25% de l’ICIO
    Per a les obres destinades a inici de
    noves activitats econòmiques.    PER ALS PROPIETARIS D’HABITATGES
    DE PROTECCIÓ OFICIAL


    Bonificació 50% de l’IBI *
    durant els 3 anys següents a
    l’otorgament de la qualificacií definitiva
    d’habitatges de protecció oficial.

                        * Cal sol·licitar-ho a Xaloc
   1   2   3   4   5   6   7   8