Page 5 - Guia de bonificacions municipals 2023 de Cassà de la Selva
P. 5

GUIA DE BONIFICACIONS
                                  MUNICIPALS 2023    PER FER ACTUACIONS AL BARRI VELL


    Bonificació del 60 % de l’IBI     Consulteu la totalitat de beneficis fiscals al
    Durant 4 anys per als immobles situats  text de les Ordenances Municipals que està
    al nucli històric en els quals s’iniciïn  disponible al web municipal o bé informeu-
    activitats econòmiques, comercials o  vos a l’Ajuntament.
    culturals.
                       Cal complir els requisits establerts en
    S’ha de sol·licitar només una vegada i  cadascuna de les ordenances per a
    durant el mes de gener
                       gaudir de les reduccions, bonificacions i
                       exempcions. Tingueu en compte, però, que
    Bonificació 95% de l’ICIO       algunes d’aquestes bonificacions no són
    Per a qui comenci una activitat o   acumulables.
    rehabiliti un edifici en aquesta zona.
    Veure condicions
   1   2   3   4   5   6   7   8