Page 9 - PLJ de Cassà de la Selva | 2021-2024
P. 9

Pel que fa a la identitat de gènere, un 55 % de les joves se senten identificades amb el gènere
       femení, mentre que un 43 % ho fa amb el gènere masculí. Cal destacar que es detecta que gai-

       rebé un 2 % dels enquestats s’identifica amb el gènere no binari.

                                             2%       Gènere                                                     no binari

                          43%         Gènere

                                             55%          Gènere
                                    masculí

                                                        femení

                                                       /Pla Local de Joventut [Diversa] Cassà de la Selva 2021-2024 09
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14