Page 4 - PLJ de Cassà de la Selva | 2021-2024
P. 4

El Pla Local de Joventut [Diversa] 2021-2024 (d’ara en endavant PLJ[D]), és l’eina de planificació
      estratègica de les polítiques de joventut que s’a iculen al municipi. El document recull l’anàlisi de

      la realitat juvenil de Cassà de la Selva i és la guia que estableix les línies de treball i les accions im-
      pulsades des de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament al llarg dels propers quatre anys.
      Fruit de molts mesos de formació, debat i reflexió, el PLJ[D] pretén modificar la concepte d’atenció
      juvenil que tenim fins ara. Ens apropem a noves formes de mirar i intervenir en la nostra realitat mu-
      nicipal, des d’un punt de vista interseccional i intercultural, tot reconeixent la diversitat de la joven-

      tut del poble. En un context complex, convivim amb múltiples eixos de desigualtat que configuren la

      nostra identitat. Aquest pla planteja una forma de treballar per a tothom, que s’allunyi de les políti-
      ques sectorials, abordi la realitat en tota la seva dimensionalitat i reculli les veus i necessitats del

      jovent de Cassà.


                                                       /Pla Local de Joventut [Diversa] Cassà de la Selva 2021-2024 04
   1   2   3   4   5   6   7   8   9