Page 7 - PLJ de Cassà de la Selva | 2021-2024
P. 7

...I d’altres llocs del món...
       Per entendre la configuració de la població del municipi, cal posar de manifest la gran varietat

       d’orígens de la joventut cassanenca.

      Pel que fa al lloc de naixement, del S’ha detectat que existeixen casos Pel que fa al sentiment de pe inença, Gairebé un 22 % de les persones joves
      total de persones joves del poble, un on la nacionalitat no coincideix amb a pa ir de les dades obtingudes de senten o han sentit discriminació per
      76% son persones nascudes a el lloc de naixement (p.ex: hi ha joves les enquestes joves, es determina que raons de cultura, orígens o creences.
      Catalunya, un 2 % son persones de Cassà que no tenen la nacionali- un 97,1% de les persones enquesta-
      nascudes al territori de l’Estat tat espanyola i viceversa). Aquesta des se senten de Cassà, indepen-
      Espanyol, i un 22 % son persones dada contribueix en l’aparició d’iden- dentment del lloc on hagi nascut.
      nascudes en altres llocs del món. titats d’origen ambigües que son,
      Així doncs, un 24 % de la població generalment, invisibilitzades i que
      jove de Cassà ha viscut algun tipus poden ser originaries de desigualtats.
      de moviment migratori.
                                                       /Pla Local de Joventut [Diversa] Cassà de la Selva 2021-2024
                                                       /Pla Local de Joventut [Diversa] Cassà de la Selva 2021-2024 07
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12