Page 5 - PLJ de Cassà de la Selva | 2021-2024
P. 5

Som joves de Cassà...

      Cassà de la Selva és un municipi de la comarca del Gironès, situat al peu  Al poble hi ha espais de referència més utilitzats per les persones joves,
      de les Gavarres, a uns 14 km al sud de la capital de província, Girona.   com son les zones espo ives, l’skate park i el parc de cal·listènia.
      Limita amb les comarques de La Selva i el Baix Empordà.           L’Ajuntament de Cassà de la Selva compta a la seva plantilla amb una
                                            plaça de tècnica de Joventut a dedicació completa (37,5 h setmanals)
      Al municipi hi podem trobar l’Espai Jove l’Escorxador, antic escorxador   amb categoria A2. Realitza les funcions de disseny, gestió, execució i ava-
      que s’ha anat reformant i adaptant, que consta d'una nau polivalent d'oci  luació del plans i projectes d’actuacions de l’àrea. A banda d’aquesta
      i lleure, on es duen a terme els projectes de dinamització i la majoria de  tasca específica, però, des del 2014 duu a terme la coordinació del Centre
      les activitats que programa l'Àrea de Joventut; una aula de formació per   Cultural Sala Galà, on està ubicat el seu espai de treball i realitza així
      a cursos diversos; una sala de reunions per a entitats i també a disposi-  tasques com a tècnica de Cultura i Joventut de l’Ajuntament.
      ció dels joves, i dos magatzems. En aquest espai també s’hi ubica l’Àrea
      de Ciutadania de l’Ajuntament, així com el Servei d’Habitatge i la Referent  A través de Conveni amb el Consell Comarcal del Gironès, a més, es dispo-
      d’Ocupació Juvenil del Consell Comarcal del Gironès. Al mateix Espai    sa d’un dinamitzador juvenil compa it amb una dedicació actual de 30
      Jove l’Escorxador s’hi pot trobar el Punt d'Informació Juvenil (PIJ).    hores / setmanals que realitza les funcions de dinamitzador juvenil a l’Espai
                                            Jove l’Escorxador, informador juvenil al PIJ, dinamitzador de les activitats
      En aquests moments a Cassà hi ha més de 70 entitats i associacions      als centres de secundària i de totes les activitats de l’Àrea de Joventut.
      sense ànim de lucre, de les quals 3 són entitats juvenils en actiu (Comis-
      sió de festes, AEiG La Claca i Jove Orquestra de Cassà). Cal tenir en
      compte, tanmateix, que hi ha moltes entitats i associacions que, o bé
      tenen seccions juvenils, o bé organitzen activitats dirigides on pa icipen
      joves, entre les quals cal destacar les entitats espo ives i les culturals.
                                                       /Pla Local de Joventut [Diversa] Cassà de la Selva 2021-2024 05
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10