Page 11 - Fira de Santa Tecla 2023
P. 11

PictoGRAMES dels diferents


      espais de la fira de Santa Tecla


      i dels comerços del municipi
      L’Ajuntament de Cassà de la Selva  Més endavant, quan hi tornin a haver
      està desenvolupant un projecte  festes, diferents edificis i espais
      per tenir un entorn cognitivament  municipals, zones esportives, la via
      accessible perquè tothom el pugui  pública i altres fires i festes també
      comprendre de manera senzilla,  comptaran amb aquesta senyalització.
      autònoma i eficaç. Es tracta de  L’objectiu de l’accessibilitat universal
      senyalitzar diferents espais del  al nostre poble és que tothom
      municipi a través de pictogrames.  pugui estar a espais de Cassà en
      Aquests són signes icònics que  igualtat de condicions. Encara que
      transmeten un significat amb   les mesures que s’implementen per
      simplicitat i claredat.
                      promoure l’accessibilitat parteixen de
      El projecte es durà a terme en  les necessitats especifiques d’un grup
      diferents fases. A la primera fase,  de persones, aquestes busquen el
      tenint en compte la bona acollida de  benefici de tota la ciutadania.
      la proposta als diferents comerços
      de Cassà de la Selva, s’instal·laran
      els pictogrames als aparadors dels  Alguns exemples de pictogrames
      establiments comercials i, a més,  que es posaran a la fira de Santa
      també es col·locaran a diferents  Tecla i als diferents comerços són
      espais de la Fira de Santa de Tecla. aquests:
   6   7   8   9   10   11   12