Page 1 - Acord i Pla de Mobilitat de l'Ajuntament de Cassà
P. 1

DOCUMENT                Òrgan                EXPEDIENT
   ACORD_PLE               URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS X2021002891
   Codi Segur de Verificació: e4fd46c2-8733-4684-8c2a-1de16ec73133 SIGNATURES
   Origen: Administració         1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Secretari), 26/11/2021 14:15
   Identificador document original: ES_L01081000_2021_14048242
   Data Impressió: 07/12/2021 11:50:08
   Pàgina 1 de 2
     Ìe4fd46c2-8733-4684-8c2a-1de16ec7Ç?A~Î                             Òrgan: Ple
                             Caràcter: Sessió Ordinària
                             Data: 25 de novembre de 2021
                             Expedient núm. X2021002891 - X2021002891
                             Per Unanimitat
                             Aprovat Per 17 Vots A Favor (Robert Mundet
                             Anglada, Joan Casabo Fuguet, Silvia Marti Suñer,
                             Christian Cortes De La Fuente, Marià Montsuñer
                             Gonzalez, Joan Ignasi Gispert Lloveras, Nuria
                             Salvans Perez, Lourdes Martin Toro, Carla Matilla
                             Rubirola, Marti Valles Prats, Silvia Soliguer
                             Fernandez, Pau Presas Bertran, Meritxell Rabionet
                             Frigola, Josep Ferrer Serra, Silvia Simon
                             Rabaseda, Joan Cañigueral Casellas, Helga Nuell
                             Turon)

                               ACORD

              Títol:
              APROVACIÓ DEL DOCUMENT PLA DE MOBILITAT URBANA. MAIG DE 2018

              Text:

              PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL DOCUMENT “ESTUDI DE MOBILITAT
              URBANA DE CASSÀ DE LA SELVA MAIG DE 2018”, REDACTAT PER
              ASSESSORIA D'INFRASTRUCTURES I MOBILITAT

              FETS I FONAMENTS DE DRET

              Vist l’informe jurídic del Cap de serveis jurídics de data 18 de novembre de 2021 que
    Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
              disposa:

     https://bpm.cassa.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.
              “Vist el document “ESTUDI DE MOBILITAT URBANA DE CASSÀ DE LA SELVA. MAIG
              DE 2018”, redactat per Assessoria d'Infrastructures i Mobilitat i entregat a l’Ajuntament
              de Cassà de la Selva, amb registre d’entrada E2021002471, el 24 de març de 2021.

              Atesa la voluntat del Govern Municipal de sotmetre el referit document a aprovació del
              Ple municipal.

              Atès  el  que  disposa  la  Llei  9/2003,  de  13  de  juny,
              de la Mobilitat, els Ajuntaments poden aprovar Plans de Mobilitat Urbana amb els
              requisits de l’article 9 del referit text legal, la qual cosa no és el supòsit en que ens
              trobem.

              Per a aprovació d’aquest document “ESTUDI DE MOBILITAT URBANA DE CASSÀ DE
              LA SELVA. MAIG DE 2018”, que no te cap dels efectes de norma legal, no hi ha cap
              procediment reglat.
    AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA a la Comissió Informativa General del Ple municipal l’adopció del següent acord:

              Per la qual cosa a proposta del Govern Municipal informo favorablement que es proposi
   1   2   3   4   5   6